South Korea

Chang Woo, Inc.
11F, (YEOUIDO-DONG) 18,
Gukhoe-daero 68-gil, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, 150-872
Korea
Coretech Corporation
2nd floor, Geomyung Bldg.,
111, Dunchon-Daero, Jungwon-Gu, Seongnam-Si
Gyeonggi-Do 13373
Korea
Tel: +82-2-782-9056
Fax: +82-2-782-9058
Email: sales@nullchangwooinc.com
Tel: +82-31-753-5316
Fax: +82-31-753-5343
Email: coretech@nullcoretk.com
www.changwooinc.com/ www.coretk.com